Liity postituslistalle

Yritysviestinnän koulutus ja konsultoi - Niin, että viestisi menee perille!

Yritysten ja yhteisöjen viestinnässä vaikuttaa kaksi kehityssuuntaa. Viestintä ammattimaistuu, ja sitä suunnittelevat, toteuttavat ja johtavat alan ammattilaiset. Toisaalta yhä useamman esimiehen ja asiantuntijan tehtäväkuvaan kuuluu viestinnän keinojen tuntemus ja ymmärrys niiden hyödyntämisestä osana vaikuttamista sekä asioiden ja organisaatioiden johtamista.

 

Viestinnän valmennus

Devexit Oy on lisännyt valmennusohjelmaansa yrittäjille, yhteisöille sekä uusille ja kehittyville yrityksille tarkoitetun YRITYS- JA YHTEISÖVIESTINNÄN perusvalmennusohjelman.

Ohjelma auttaa osallistujia suunnittelemaan toimivia viestintäkonsepteja. Se tarjoaa viestinnän työvälineitä ja käytännön esimerkkejä prosesseista avuksi oman yritysviestinnän suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. Teemme myös räätälöidyn suunnitelman tarpeisiinne tarvittaessa asiakaskohtaisissa, viestinnästä vastaavien avainhenkilöiden kanssa toteutettavissa, workshopeissa.Tunnemme mediakentät, joilla asiakassegmentit kohdataan ja autamme osallistujia selvittämään, mitä asiakaskokemuksesta voidaan oppia viestinnän suunnitteluun.

Valmennuksen tavoitteet

 • osallistujat ymmärtävät kokonaisvaltainen yritysviestinnän merkityksen liiketoiminnassa
 • osallistujat kykenevät suunnittelemaan, kehittämään ja johtamaan operatiivista viestintää ja reagoimaan paremmin strategisten tai ympäristön muutosten vaikutuksiin.
 • osallistujat ymmärtävät brändilupauksen lunastamisen tärkeyden suunnittelussa, kehittämisessä ja jokapäiväisessä työssä. Miten asiakaskokemukset syntyvät ja missä.
 • osallistujat ymmärtävät organisaation merkityksen palvelukuvan lunastuksessa, miten osaamispuutteet paikallistetaan ja varmistetaan.
 • osallistujat osaavat arvioida eri medioita viestinnän kohdentamisessa
 • osallistujat ymmärtävät mediamainonnan mahdollisuudet ja tiedottamisen tuen
 • osallistujat osaavat luoda mittareita viestinnän teholle

Tämä valmennus voidaan toteuttaa kokonaisuutena tai yksittäisinä moduuleina erilaisten tarpeiden mukaisesti.

Valmennuksen sisältö

 

Lähtökohtatilanteen arvioiminen

Yrityksen (strategisten) hankkeiden listaaminen ja priorisoiminen.

Tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten arvioiminen, todennäköisten skenaarioiden rakentaminen.

Asiakaskokemuksien tutkiminen. Vastaako syntynyt yrityskuva (brändi) asiakaskunnassamme itsellemme asettamiamme tavoitteita? Miksi parhaimmat asiakkaamme haluavat toimia kanssamme, miten olemme onnistuneet tässä yhteistyössä?

Yhteenveto ja analyysi: voimakkaimmat kilpailutekijämme, vahvimmat tarjoamamme lisäarvot, erottuvuustekijät.

 

Tavoitetilan asettaminen

Strategisten hankkeiden edellyttämät viestinnälliset toimenpiteet

Asiakaskokemusten antamat palautteet kehityskohteista eri asiakaskohtaamisissa

Yritysviestinnän tavoitteiden priorisoiminen toiminnan tulosten varmistamiseksi

Markkinointiviestinnän tavoitteiden määrittäminen ja niiden priorisointi

 

Kehitystoimenpiteiden priorisointi

Viestinnän suunnittelu tavoitteiden mukaan

yrityskuvan vahvistaminen, brändilupaus

tuote- ja palvelukuvan kirkastaminen

toimenpiteiden priorisointi

Viestinnän sisällön suunnitteleminen eri asiakaskohtaamisiin

 • Henkilökohtainen myyntityö
 • Mainonta
 • Suhdetoiminta
 • Menekinedistäminen
 • Julkisuus
 • Sponsorointi
 • Kansainvälinen bisnes- ja kulttuurituntemus

 

 

Sisäisen brändin varmistaminen

Valitun viestintästrategian ymmärryksen varmistaminen organisaatiossa

brändilupauksen yhdensuuntainen lunastaminen organisaation palveluja tuottavissa yksiköissä

Markkinointiviestinnän koordinointi ja integrointi (markkinointiviestinnän mix, segmenttikohtaiset, asiakastarpeen mukaiset viestit), aikataulutus, game plan, roadmap.

 

Viestinnän toteuttaminen, asiantuntijapalvelujen ostaminen

Yritysviestinnän eri elementtien suunnittelu ja kehittäminen

Viestinnän reunaehtojen sopiminen

Viestinnän sisällön tuotanto

Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Asiantuntijapalvelujen valinta; mainostoimistot, media/viestintätoimistot, suoramarkkinointiyritykset, mediasuhteet

 

Seutuviestinnän valmennus

Elinkeinomarkkinointi ja brändin hyödyntäminen

 

Valmennuksen tarkoitus
Valmennuksen tarkoitus on tarjota tehoisku paikan- ja elinkeinomarkkinoinnin kehittämiseen sekä paikan brändin hyödyntämiseen. Tutustumme erilaisiin markkinoinnin ja viestinnän työvälineisiin sekä viestinnän kehittämismalleihin, joiden avulla paikallistetaan kuntien, kaupunkien ja seutujen vahvuuksia ja ylivoimatekijöitä, joita kehittämällä erottuvuutta, kilpailukykyisiä toimintaedellytyksiä sekä tarvittavia elinkeinopalveluja parannetaan nopeasti olemassa oleville ja uusille yrittäjille ja yrityksille. Samalla huomioidaan sijoittajaviestinnän tarpeet sekä yhteisöviestintä asukkaille ja matkailijoille.

 

Seutuviestinnän suunnittelu tukeutuu tarkasti alueen seudun elinkeinostrategian tavoitteisiin, asiakaskokemusten analysoimiseen sekä tulevaisuuden asiakastarpeiden määrittämiseen. Valmennuksessa painotetaan viestinnän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja etsitellään tehokkaita ja nopeasti hyödynnettäviä ja tuloksia synnyttäviä työkaluja kehitystoimenpiteiden käynnistämiseksi.

 

Sisältö

Asiakasarvostusten ja luottamuksen vahvistaminen keskeisenä toiminnan kehittämisen fokuksena.

Alueen kilpailutekijöiden paikallistaminen

Kilpailutekijöiden edellyttämien osaamisten ja kyvykkyyksien varmistaminen organisaation elinkeinopalveluja tarjoavissa yksiköissä

 

Asiakasarvostuksia vastaavien toimintatapojen määrittäminen eri kohtaamisissa

Onnistumisten analysoiminen ja organisaation toiminta niissä

 

Pysyvän kilpailuedun varmistaminen, ja alueen/seudun aseman vahvistaminen kiinnostavana ja varteenotettavan sijaintivaihtoehtona

Oikeiden kehitystoimenpiteiden valitseminen paikan brändin asiakaslupausten lunastuskyvyn varmistamiseksi.

Sisäisen brändin valmennus organisaation palvelutarjoajien yhdensuuntaisen toiminnan varmistamiseksi

 

Tarvittavien täsmävalmennusten suunnittelu ja toteutus palveluja tuottavissa yksiköissä yhdensuuntaisen palvelun varmistamiseksi

Viestintäsuunnitelman tekeminen, budjetointi

Suunnitelmien toteutus, resurssointi

Tulosten mittaamisen edut

 

Osallistujan työkalupakki

 

Tuntee kokonaisvaltaisen seutumarkkinoinnin viestintäprosessin ja kykenee valitsemaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivat viestinnän keinot.

Tuntee markkinointiviestintäkeinovalikoiman ja osaa valita niistä parhaiten seudun yhteisökuvaa ja paikan brändin rakentamista ja kehittämistä tukevia keinoja.

Hallitsee luovan suunnitteluprosessin ja mainostoimistobriefin tekemisen

Hallitsee perinteisten markkinointiviestinnän ja digitaalisten kanavien käytön, niiden ominaisuudet ja roolit

Ymmärtää tutkimusten käytön viestintäkeinojen valinnassa ja tuntee keskeiset tutkimukset.

 

 

Yritys- ja seutuviestinnän ohjelmien valmentajana toimii Juhani Kaila

 

Juhani Kaila on toiminut liikkeenjohdon konsulttina vuodesta 2002. Hänen keskeiset osaamisalueet ovat organisaatioiden strategisten muutosprosessien suunnittelu, strategian käytäntöön vientiprosessit kehityshankkeiden edellyttämiä osaamisalueita vahvistamalla sekä asiakkuuksien vahvistaminen asiakaskokemuksia johtamalla, brändin asiakaslupausta vahvistamalla sekä yritys- ja yhteisöviestintää kirkastamalla.

 

Juhani Kailalla on 30 vuoden kokemus media, mainos- sekä viestintäalalta ja konsultoinnista. Juhani Kaila on valmistunut Dkfm Hochschule für Welthandelista, Wienistä. Hän on toiminut Kauppalehdessä 10. v myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen johtotehtävissä, kymmenen vuotta projektijohtajana ja suunnittelutiimien vetäjänä arvostetuissa mainostoimistoissa sekä 8 vuotta vanhempana konsulttina ja asiantuntijana liikkeenjohdon konsulttiyrityksissä. Viimeaikaiset asiakastoimeksiannot ovat liittyneet kaupunkien, kuntien ja seutujen elinkeinomarkkinoinnin tehostamiseen sekä seutuviestinnän ja paikan brändin kehittämiseen.